Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. Sprzedawca na sprzedawane w Sklepie Rzeczy udziela rocznej gwarancji jakości od daty wydania Nabywcy Rzeczy.
 2. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji Nabywca może realizować poprzez zgłoszenie gwarancyjne.
 3. Zgłoszenie należy złożyć niezwłocznie, w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu na adres sklep@bs-serwis.pl lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres Sprzedawcy.
 4. Poprawnie złożone zgłoszenie zawiera co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające zgłoszenie, w szczególności zdjęcia fotograficzne wykonane według instrukcji dostępnej tu: link , wskazujące wszelkie stwierdzone wady czy usterki Rzeczy.
 5. Gwarancja na sprzedaną Rzecz, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy z tytułu niezgodności towaru z umową.
 6. Sprzedawca może odmówić rozpoznania zgłoszenia jeśli wskazane przez Nabywcę dane nie będą wystarczające do jego rozpatrzenia, w tym ustalenia Umowy, której zgłoszenie dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Nabywcą.
 7. Czas rozpoznania prawidłowo wniesionego zgłoszenia wynosi 14 dni od dnia jego otrzymania przez Sprzedawcę.
 8. O rozstrzygnięciu zgłoszenia Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,

może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów:

a) Dodatkowych: jeżeli Nabywca Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b) Bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy do Sprzedającego. W przypadku towarów, które z uwagi na swą specyfikę (gabaryty, wagę) nie mogą być w zwykły sposób odesłane Sprzedawcy pocztą, ich zwrot w przypadku odstąpienia od umowy może wiązać się z wyższymi kosztami.

c) Kosztów spełnionych świadczeń, do chwili odstąpienia przez Nabywcę Konsumenta od umowy wykonania usługi, której świadczenia rozpoczęło się na wyraźne żądanie Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w sytuacji, gdy Nabywca Konsument odstępuje od takiej umowy po zgłoszeniu żądania. W takiej sytuacji, kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.

2. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży znajduje się pod tym linkiem: 

 Konsument może skorzystać z innego, dowolnego oświadczenia, w szczególności z formularza odstąpienia stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827). Skorzystanie ze wskazanych wzorów formularzy nie jest obowiązkowe. Nabywca może złożyć Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy także drogą elektroniczną na adres sklep@bs-serwis.pl

3. Termin 14 dniowy w jakim Nabywca będący Konsumentem może odstąpić od umowy, liczony jest od dnia wydania Nabywcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej (innej niż dostawca) towaru w przypadku umów sprzedaży. Jeżeli umową taką objętych jest wiele rzeczy lub też rzeczy te są wydawane Nabywcy partiami, osobno lub w częściach, wskazany termin liczony jest od wydania Nabywcy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. W przypadku zawarcia umowy świadczenia usług, termin 14 dniowy na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia zawarcia umowy.

5. Dla zachowania ww. terminu, wystarczy wysłać na wskazany w punkcie 2 powyżej adres mailowy, lub też na adres siedziby Sprzedawcy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy

8. W przypadku odstąpienia od umowy:

a) Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie dokonać zwrotu Konsumentowi płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Pkt. 1 a powyżej stosuje się odpowiednio.

b) Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

c) Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

d) Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Pkt. 1 b powyżej stosuje się odpowiednio.

e) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedający nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o prawach konsumenta.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 8. zawartej w drodze aukcji publicznej,
 9. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,